Ασθενής:

Αρσενικός, ημίαιμος στειρωμένος γάτος, ηλικίας 7 ετών.

Ιστορικό:

Προσκομίστηκε στον κτηνίατρο λόγω ξαφνικής και έντονης κατάπτωσης, εμέτων και διαρροιών. Στον αιματολογικό έλεγχο βρέθηκαν αυξημένες οι τιμές της ουρίας και της κρεατινίνης. Στην γενική αίματος βρέθηκε μικρή αύξηση των λευκών, κυρίως των ουδετεροφίλων.

Ευρήματα:

  1. Αύξηση της ηχογένειας της φλοιώδους μοίρας του νεφρικού παρεγχύματος άμφω.
  2. Ήπια διάταση της νεφρικής πυέλου ( ο ασθενής ήταν υπό οροθεραπεία).
  3. Αύξηση του δείκτη αγγειακής αντίστασης (RI: 0.99 φυσιολογικά θα έπρεπε να είναι 0.6- 0.7).
  4. Μείωση της διαστολικής ροής των μεσολόβιων νεφρικών αρτηριών (Στοιχείο που δείχνει πως το παρέγχυμα του νεφρού είναι πιο σκληρό και περιορίζεται το εύρος διαστολής των αγγείων, πιθανά λόγω οιδήματος ή οξείας σωληναριακής νέκρωσης).
  5. Σε έρευνες στον άνθρωπο έχει βρεθεί πως όταν ο δείκτης αγγειακής αντίστασης στον νεφρό αυξάνεται πέρα του 0.8, η πρόγνωση για την διατήρηση της νεφρικής λειτουργίας είναι δυσμενής.

Διάγνωση:

Εικόνα οξείας νεφρικής ανεπάρκειας. Η αιτιολογία ήταν άγνωστη. Ο ασθενής παρά την εντατική υποστήριξη κατέληξε μετά από 48 ώρες.

Patient:

Male spayed, domestic shorthair cat, 7 years old.

History:

He was presented to the emergency room due to lethargy, vomiting and diarrhea. The blood tests showed a marked increase in UREA and CREA and a left shift leukogram.

Findings:

  1. Bilateral increased echogenisity of the renal cortex.
  2. Mild bilateral renal pelvis dilation. ( the patient was under fluid therapy)
  3. Increased resistive index of the renal cortex arteries RI: 0.99
  4. Decrease of the diastolic flow in the renal arteries (Sign of increased stiffness of the renal parenchyma, probably due to edema or acute tubular necrosis).
  5. In human medicine a resistive index value of more than 0.8 is a negative prognostic factor.

Diagnose:

Acute renal failure. There wasn’t any known cause in this case. Unfortunately the patient died within 48 hours.