Έγχυση σκιαγραφικού στο σπληνικό παρέγχυμα για αποκλεισμό πυλαίων αναστομώσεών.

Η έγχυση στο σπληνικό παρέγχυμα είναι μία εύκολη και ασφαλής μέθοδος, η οποία επιτρέπει την απεικόνιση της πυλαίας κυκλοφορίας.

Ο ασθενής βρίσκεται σε γενική αναισθησία. Στη συνέχεια οδηγείται στην αίθουσα του ακτινολογικού και αφού σταθεροποιηθεί σε πρηνή θέση, με υπερηχοτομογραφική καθοδήγηση εισάγεται βελόνα 21G στο σπληνικό παρέγχυμα. Η κατεύθυνση της βελόνας είναι κεφαλουραία και προτιμηταία είναι η είσοδος από το τελευταίο μεσοπλεύριο διάστημα, όποτε αυτό είναι δυνατό, έτσι ώστε η βελόνα να είναι σταθερή κατά την αναπνοή. Αναλόγως του μεγέθους του ασθενή μπορεί να γίνει καθετηριασμός της σπληνικής φλέβας, με έναν through the needle καθετήρα, διαφορετικά η άκρη της βελόνας παραμένει στο παρέγχυμα του σπλήνα. Στη συνέχεια γίνεται έγχυση σκιαγραφικής ουσίας (όπως omnipaque ή xenetix), της οποίας η δοσολογία είναι ανάλογη του μεγέθους του ασθενή.

Αμέσως μετά την έγχυση γίνεται λήψη μίας ακτινογραφίας.

Μπορεί να επαναληφθεί η έγχυση σε περίπτωση που δεν “προλάβουμε” το σκιαγραφικό.

Η εκτίμηση της ακτινογραφίας αφορά την αιμάτωση του ηπατικού παρεγχύματος (αν είναι μειωμένη ή αφορά μόνο τους δεξιούς ή αριστερούς λοβούς), καθώς και την ανίχνευση της πυλαίας κυκλοφορίας.

Η τεχνική αυτή είναι εύκολη, γρήγορη, οικονομική και δεν απαιτεί ακριβό εξοπλισμό. Μπορεί να γίνει μέσα στο κτηνιατρείο.


Intrasplenic injection of contrast media in order to perform portography.

The intrasplenic injection is an in house, easy and safe method for the evaluation of the portal circulation.

The patient is under general anaesthesia. After the stabilization of the patient at sternal recumbency on the X-ray table, the left lateral subchondral space is clipped and sterilized. Then a 21G needle is inserted through the last intercostal space, whenever that is possible, into the splenic parenchyma with a dorsocaudal orientation. This placement stabilizes the needle in the spleen during respiration. In larger dogs an attempt to catheterize a splenic vein could be made. Then the contrast media is injected. An xray is taken immediately after the injection. The procedure can be repeated if the xray is taken too late.


Acknowledgements:

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1740-8261.1999.tb00383.x/abstract

http://www.vetoclock.com/wp-content/uploads/Microbubbles-Portosystemic-Shunts-VET-RAD-ULTRA-CV.pdf

http://www.researchgate.net/publication/13070406_CT_portography_by_direct_intrasplenic_contrast_injection_a_new_technique

http://pubs.rsna.org/doi/pdf/10.1148/66.1.17

Special thanks to the Blue Cross Veterinary Hospital of Chalkida.