Οι παραπροστατικές κύστεις είναι η συλλογή εκκρίματος με παρουσία πολλές φορές αιμορραγικών στοιχείων ή και πύου κάτω από την κάψα του προστάτη αδένα. Το τοίχωμά τους αφορίζεται από την κάψα του προστάτη αδένα από την μία πλευρά, συνήθως αυτή η οποία εκτείνεται κεφαλικά, ενώ η άλλη πλευρά από το ίδιο παρέγχυμα του προστάτη. Σε περίπτωση αποστηματοποίησής τους η αντιμετώπιση είναι διαδερμική ή χειρουργική. Η χειρουργική επέμβαση αποτελεί την μέθοδο εκλογής καθώς αποφεύγεται η διαφυγή πύου στην περιτοναϊκή κοιλότητα. Σε περιπτώσεις όμως που ο ασθενής δεν μπορεί να υποστεί ένα τέτοιο χειρουργείο λόγω της ευρείας τομής και της ώρας της οποίας χρειάζεται (συνήθως οι ασθενείς είναι υπερήλικοι) προτιμiάται η παροχέτευση των κύστεων διαδερμικά.

Paraprostatic cysts are defined as the collection of prostate’s gland secretion under it’s capsule. These cysts can be contaminated with blood or with microbes, that can cause abscess formation. When they are filled with pus, they can be treated surgically or percutaneously. Surgical drainage of the cysts is the treatment of choice. On the other hand, most patients are old and the surgical procedure as well as the time of general anaesthesia often pose a threat, so percutaneous drainage is a considerable alternative.

Στην περίπτωση της διαδερμικής παρακέντησης είναι σημαντικό η είσοδος της βελόνας να γίνει από υγιές παρέγχυμα και ο σχεδιασμός να έχει γίνει έτσι ώστε να τρυπηθεί ο προστάτης αδένας όσο το δυνατόν λιγότερες φορές. Δηλαδή με μία είσοδο της βελόνας να αδειάσουν όσες περισσότερες κύστεις είναι δυνατό, ώστε να αποφευχθεί η διασπορά μικροβίων στην περιτοναϊκή κοιλότητα. Πολλές φορές οι κύστεις επικοινωνούν μεταξύ τους και μπορεί να αδειάσουν παρακείμενες κύστεις τοποθετώντας τη βελόνα σε ένα μόνο σημείο.

In case of percutaneous drainage, it is crucial that the needle is inserted through normal prostate gland parenchyma in order to give the chance to the punture wound to heal, so no pus flows through the hole and cause peritonitis. In most cases two or more cysts communicate with each other, so we can drain them all from the same puncture site. If the cyst’s content has very thick consistency a second needle can be inserted in order to release the air pressure, like we do in canned milk.

Μετά την αναρρόφηση μπορεί να γίνει έκπλυση της κύστης, με αιθανόλη και στη συνέχεια με φυσιολογικό ορό. Αυτό γίνεται υπό ακτινοσκόπηση και εφόσον πρώτα έχει γίνει έγχυση ίσης ποσότητας σκιαγραφικού με αυτής που αναρροφήθηκε ώστε να αποκλειστεί η διαφυγή της αιθανόλης στην περιτοναϊκή κοιλότητα.

After the drainage, we can flush the cyst with saline and ethanol. This should be done under fluoroscopy after the injection of contrast media in order to avoid injecting ethanol in the abdomen.

 

Τοποθέτηση της βελόνας διαμέσου υγιούς παρεγχύματος στη κοιλότητα της κύστης του προστάτη αδένα.