Σκύλος αρσενικός, φυλής Τσιουάουα, ηλικίας 2 μηνών, προσκομίστηκε για έλεγχο υδροκεφαλίας.

Στην κλινική εξέταση δεν παρατηρήθηκαν αλλοιώσεις στην νευρολογική εξέταση των εγκεφαλικών συζυγιών και των νωτιαίων νεύρων. Υπήρχε μία μικρή απόκλιση των οφθαλμών από τον κεντρικό άξονα και για τον λόγο αυτό είχε θορυβηθεί ο ιδιοκτήτης. Δεν είχε επέλθει οστεοποίηση των συναρθρώσεων των οστών του κρανίου, οπότε η υπερηχοτομογραφική εξέταση ήταν εφικτή διαμέσου της συνάρθρωσης των βρεγματικών με τα μετωπιαία οστά. Δεν υπήρχε διάταση των πλάγιων κοιλιών του εγκεφάλου και έτσι το ενδεχόμενο του υδροκέφαλου αποκλείστηκε.

Image

εγκάρσια τομή τελείως κάθετη στον επιμήκη άξονα του κρανίου.

Image

Επιμήκης τομή του εγκεφάλου.

Image

Εγκάρσια τομή με φορά της δέσμης του υπερήχου προς το ινιακό τρήμα.